Sách mới

Đơn Kinh (Kim Tiên Chứng Luận & Huệ Mạng Kinh) - Hoa Dương Thiền Sư

Đơn Kinh (Kim Tiên Chứng Luận & Huệ Mạng Kinh) 
Tác giả: Hoa Dương Thiền Sư
Thích giải: Huệ Từ
256+99 Trang

Sách kinh của tiên Phật nhiều vô số, bậc sơ học làm sao suốt thông hết. Chư đồng chí thương đời phát tâm cầu Chánh đạo cũng không biết cửa vào. Đã không chân sư lại ít bí kinh, nên tu sĩ lầm theo khô tịch và bị rơi vào tà thuật. Tình trạng này khắp nơi đều có. Do đó nên lòng ta bùi ngùi, mới phát lên ý chí chuẩn cứu. Nhờ đó, chẳng bao lâu ta gặp được chân truyền thực dụng chẳng đợi khẩu truyền diện thọ mới minh. Đó là Kim Tiên Chứng Luận, là Huệ Mạng Kinh. Tiếp sau đó có một nhà ấn loát, muốn góp phần phát huy Chân truyền, nên đến gặp ta để xin lời tựa và đề nghị nên phân ra điều mục, cùng góp phần tham nghị. Ta nghĩ sức mình có hạn, sao dám luận bàn về cơ ảo diệu của Phật tiên. Chứng luận và Huệ Mạng thật là một loại Chân kinh thuần dốc, đi sâu vào Tánh Mạng. Tiến tới một tấc được một tấc. Tiến lên một thước được một thước. Tâm noi theo, sức thực hành, đều có thực tế. Lòng ta vô cùng hoan hỉ, là con đường tu luyện ngày nay được rõ ràng và tốt đẹp. Hoa Dương Thiền sư cách nay chưa lâu, lại thường cùng với môn đệ trong nhóm Quỳnh Ngọc ngao du nơi các danh sơn thắng cảnh, nếu có duyên ắt sớm chiều cũng được gặp. Há đâu phải hư vô cao viễn, chỉ khen ngợi mà chẳng được học sao. Nếu được chứng luận mà chẳng được huệ mạng thì sẽ có sự sai lầm ở Đại Châu Thiên không rõ thấu. Nay hai kinh hiệp dính, Tiên Thích giúp nhau được rõ ràng, có thể là một viên ngọc Bích tuyệt mỹ. Theo dõi từng lời nói, đều là lấy Mạng làm Thể, lấy Tánh làm Dụng, lấy Dược làm Kinh, lấy Hỏa làm Vỹ

Mạng tại nhất Thời, Tánh ở bình nhựt, Kinh tại thân ta, Vỹ tại tâm ta. Kinh Vỹ hiệp thì thân tâm thái. Thời nhật tu thì tánh mạng toàn. Chẳng mượn ở người, vì trọn nơi ta đều đủ, đều bẩm thụ nơi trời. Theo đó mà nắm lấy cơ vận chuyển của trời để làm tín phù. Trước lấy phần nhơn đạo để sữa trị lấy mình. Gốc tự sanh thành, vốn vẫn chưa từng mảy lông gắng gượng. Vả lại tình đời nồng thắm thì mãi mê, nên chẳng biết: Mạng quý nghịch, Tánh quý thuận, Dược để bảo trì Tánh Mạng, Hỏa để chiến thối quần âm. Nếu chẳng biết mạng lấy gì đắc Dược. Nếu không biệt Tánh thì lấy gì đắc Hỏa. Trong nhiều Thiên có nói, đó là nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần và hỏa hiệp ngưng tập. cùng các thuyết: tiền hậu thăng giáng, thâu phản, huân chưn, cần phải đáo để cứu xét. Thể Dược hành hỏa hầu, quan độ, cần phải xương minh đến cùng tột. Tổ sư còn vẽ hai bức đồ hình Nhâm đốc lục qui, cho tu sĩ nương theo đó để luyện thành chơn đơn chí bửu. Chân kinh này sáng tợ như đèn lớn. Trí tuệ chẳng cần hơn Nhan Hồi, Mẫu tử khiên, cũng có thể Tâm lĩnh Thần hội. Còn luận về áo lý, thì lời lời tợ như Chân Kim rực sáng, rọi khắp bảy tầng Văn đạo, còn ở thường thiệt, thì tiết tiết đều nêu rõ Thiên nhơn nhất lý, nhất khí. Tham khảo thật thuần thục hai quyển kinh này, tợ như đã đọc hết sách nơi chốn Lương hoàn phúc địa. Một loại chân kinh đệ nhất, theo đúng với chánh đạo. Nếu ai được thấu triệt khác gì Chân hồn ngao du nơi Tây Thiên Bồng đảo. Tám trăm địa tiên, ba ngàn Phật sống, thật khó trùng phùng diện kiến. Giờ đây chỉ còn xem ở người tu luyện siêng năng hay giải đải mà thôi. Các ngươi muốn góp phần công đức, tốt hơn là nên phổ biến rộng rãi hai quyển kinh này, khỏi cần thêm lời phụ ngữ. Thời đạo quang, Năm bính ngọ, tiết Mạnh Đông, ngày Vọng, tỉnh Mân, Trung Thánh Thanh Sơn Nhơn, Lương Tịnh Dương cẩn tự.

Đăng Ký Nhận Sách Qua Email: https://goo.gl/jH2rko

Xem thêm: Chu Dịch Tam Đồng Khế - Ngụy Bá Dương


MUA SÁCH GIẤY

Giá: 300.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com
Fanpage: https://goo.gl/HwN6iZ
Channel Youtube: https://goo.gl/RJNmEP
Đơn Kinh (Kim Tiên Chứng Luận & Huệ Mạng Kinh) - Hoa Dương Thiền Sư

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Top
Chat với chúng tôi